Contact adres:

Passendalestraat 1A – 2600 Berchem – België

Telefoon:

+32 (0)3 366 18 50

 

LOF-PRIJS 2019
LAUREAAT
'DE MINISTERS VAN DE NEDERLANDSE TAALUNIE'

De LOF-prijs 2021 is toegekend en uitgereikt aan de Taalunie. De Taalunie bestond vorig jaar niet alleen 40 jaar, maar in die 40 jaar heeft de Taalunie zich ook steeds met veel energie en enthousiasme ingezet voor het bewaren en verdedigen van het Nederlands als (wetenschaps)taal. Op de webstek van de Taalunie staat vermeld: “De Taalunie ontwikkelt en stimuleert beleid voor het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname, en ondersteunt het Nederlands in de wereld“.

Het is precies dát, wat de LOF-prijs beoogt te onderstrepen, waardoor de Taalunie dan ook een zeer gepaste en terechte winnaar is geworden.

Wij hopen dat de toekenning van de LOF-prijs aan de Taalunie, hen mag motiveren om nog lang door te gaan met het goede werk dat zij verrichten. Tevens hopen wij, dat ook u allen hierin een bron van inspiratie vindt om u sterk te maken voor de overlev(er)ing’ van de Nederlandse Taal. Het is dát wat ons allen in ons taalgebied (uiteraard) bindt en vooral een té waardevol element in onze culturele rijkdom om verloren te laten gaan. 

© Coverfoto’s – Taalunie

Het Nederlands is een levende en dynamische taal.
En dat moet zo blijven.
Daar werkt de Taalunie elke dag aan.

Over 'Het comité van de Ministers van de Nederlandse Taalunie'.

Het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie bepaalt het beleid. Het bestaat uit twee Nederlandse en twee Vlaamse bewindslieden. Zij leggen het beleid vast in vijfjarenplannen en werken die uit in jaarlijkse actieplannen.

Comité van Ministers

Het Comité van Ministers is als volgt samengesteld:

  • Robbert Dijkgraaf, Nederlands minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (voorzitter)
  • Gunay Uslu, staatssecretaris voor Cultuur en Media
  • Jan Jambon, Vlaams minister-president en minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
  • Ben Weyts, Vlaams viceminister-president en minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

De vergaderingen worden bijgewoond namens de Republiek Suriname door Marie Levens, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, of door Rajendre Khargi, ambassadeur van de Republiek Suriname in Nederland.

Het voorzitterschap rouleert om de twee jaar. Het Comité van Ministers is te bereiken via het Algemeen Secretariaat van de Taalunie.

Het  Algemeen Secretariaat van de Taalunie bereidt het beleid voor. Het werkt daarvoor samen met deskundigen en commissies uit het ‘veld’. Het voert vervolgens de beleidsbeslissingen van het Comité van Ministers uit.

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren (RNTL), bestaande uit deskundigen en prominente taalgebruikers, adviseert het Comité van Ministers over het te voeren beleid.

De Interparlementaire Commissie (IPC), samengesteld uit Nederlandse en Vlaamse volksvertegenwoordigers controleert de werking van de Taalunie.

De Taalunie doet voor veel onderwerpen een beroep op de expertise die er binnen universiteiten, het talige middenveld of overheden bestaat. Dat gebeurt in werkgroepen en commissies die door het Comité van Ministers of de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren worden ingesteld. Het gaat om permanente commissies – bijvoorbeeld de Commissie Anderstalige Namen – of om een commissie die wordt ingesteld om een specifiek rapport voor te bereiden.

Aankondiging winnaar door Hans Van Beurten

Secretaris

Stichting Nederlands Amsterdam – Brussel

LOF-rede door Luc Devoldere

Voormalig afgevaardigd bestuurder van Ons Erfdeel vzw

Het Verdrag inzake de Taalunie

Een laudatio

Uitreiking van de prijs door
Michaëla J. Bijlsma

Michaëla verzorgde het ontwerp van de prijs. Samen met Eric J. Coolen van Nieuwe Gracht Producties

Dankwoord door
Jan Jambon
minister-president van Vlaanderen

Verslagboek LOF-prijs 2021 met alle toespraken.

Mevrouw, Geachte heer,

Op zaterdag 2 oktober mochten wij u in de geboortestad van Simon Stevin begroeten als spreker, genodigde, sponsor en/of deelnemer aan het Symposium Simon Stevin en de uitreiking van de LOF-prijs der Nederlandse Taal voor het jaar 2019. Inmiddels hebben wij, de leden van de organiserende werkgroep, de koppen bijeengestoken om het geheel te evalueren en een eerste blik naar de toekomst te werpen. Wij willen onze overdenkingen graag met u als belanghebbende delen.

De zeventiende editie van de uitreiking van deze prijs kende heel wat opstartmoeilijkheden. Als organisatoren kregen wij niet alleen te maken met herhaaldelijk uitstel omwille van corona, maar werden we ook pijnlijk geconfronteerd met het overlijden van Jan Roukens. Deze in Brussel wonende Nederlander was de voorbije tien jaar de dragende kracht en bezieler van heel dit gebeuren. 

Gelukkig konden we het opzet van deze editie nog samen vooraf doorspreken zodat het nieuwe samenwerkingsverband tussen De Stichting Nederlands Amsterdam – Brussel, de Vlaamse Volksbeweging en de Marnixring Internationale Serviceclub met Jans zegen van start kon gaan. Toch bleven we als nieuwelingen wat verweesd achter. Maar met steun van Jans weduwe en familie en met veel enthousiasme sloegen we de hand aan de spreekwoordelijke ploeg.

Twee grote doelstellingen stonden voor onze ogen:

1. Uiteraard het welzijn van de Nederlandse Taal.

2. We wilden ons als nieuw samenwerkingsverband in de markt zetten.

Hiermee in achterhoofd werkten we een programma uit dat zelfs nog een toeristisch staartje kreeg op zondag 3 oktober. Verder in deze bundel vindt u alle toespraken (niet de lezingen, dat zou ons wat te ver leiden) die zowel op het symposium als in het Brugse stadhuis waren te aanhoren. Op deze webstek vindt u alle gefilmde toespraken en lezingen, zodat u rustig vanuit uw zetel of bureaustoel alles nog eens kan meemaken.

Van de gelegenheid willen we ook gebruik maken om het Brugse stadsbestuur van harte te danken voor de grote medewerking die we van hun kant ontvingen. Dank zij hen konden we nog een addendum toevoegen aan de herdenking van het 400ste geboortejaar van Simon Stevin. De man die onze taal zoveel wetenschappelijke termen bezorgde.

Uitreiking van de LOF-prijs in het stadhuis van Brugge

Deel deze pagina op uw sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email